BIP


Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu CENTRUM PROMOCJI KULTURY w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy

Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej serwisu Centrum Promocji Kultury.

Obecna strona powstała w roku 2010 i z racji swojego wieku jest niedostosowana do obecnie obowiązujących przepisów. Trwają prace planistyczne związane z uruchomieniem nowego serwisu.

Status pod względem zgodności z ustawą

Nowa strona internetowa, spełniająca wymagania ww. ustawy, jest w trakcie planowania i opracowywana.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-31

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: p. Wojciech Matz.
E-mail: sekretariat@cpk.art.pl
Telefon: 22 277 08 20

Każdy ma prawo:
zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:
dane kontaktowe osoby zgłaszającej, wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie, wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzi wejście główne znajdujące się na poziomie 0 od strony ul. Podskarbińskiej, ma ono podwójne drzwi bez progów odpowiednie dla wózków inwalidzkich.
Recepcja oraz szatnia znajdują się po lewej stronie od wejścia głównego. Dalsze przejście do sali widowiskowej oraz kawiarni jest otwarte, na tym samym poziomie, bez schodków ani krawężników. Na poziomie 0 dostępna jest również toaleta dla niepełnosprawnych.

Dla osób na wózkach dostępny jest nie tylko korytarz, ale również sala widowiskowa na parterze wraz z kawiarnią, Galeria CPK oraz sale warsztatowe (trzy pracownie plastyczne, sala komputerowa) na „1" piętrze oraz pomieszczenia, znajdujące się na poziomie „-1": sala prób, sala taneczna oraz sala klubowa, w której odbywają się m.in. wystawy. W budynku jest winda, z możliwością wjazdu na poziom „1" oraz „-1". Toalety dla osób z niepełnosprawnościami dostępne są na poziomach „0" i „1".

Krzesła w sali widowiskowej nie są przytwierdzone do podłogi, co oznacza możliwość przestawiania krzeseł w miarę potrzeb widzów na wózkach inwalidzkich. Drzwi wejściowe do sali widowiskowej są szerokie, dwuskrzydłowe, bez progu, tak aby każdy wózek mógł przez nie przejechać.

Przed budynkiem są 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W recepcji nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.


W tym tygodniu polecamy