Nowe przepisy o ochronie danych osobowych (RODO)

2018-05-16

Nowe przepisy o ochronie danych osobowych (RODO)

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) - zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż :

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy jest Dyrektor Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy ul. Podskarbińska 2, 03-833 Warszawa, ul. Podskarbińska 2, 03-833 Warszawa


2) Inspektorem ochrony danych osobowych w Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy jest Pan Tadeusz Konarski, mail: abi@cpk.art.pl, Tel: 22 277 08 20


3) Administrator danych osobowych - Dyrektor Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych.


4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
a) organizacji warsztatów oraz zajęć edukacyjno-kulturalnych,
b) przesyłania informacji dotyczących zajęć organizowanych przez Centrum,
c) rezerwacji biletów lub wejściówek na wydarzenia kulturalne organizowane przez Centrum.


5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku od zakończenia zajęć, warsztatów lub skasowane niezwłocznie po odbyciu się wydarzenia organizowanego przez Centrum.


6) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa,


7) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie , bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.


8) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie m.st. Warszawy przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.


9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych dobrowolny.
Jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa w zajęciach lub warsztatach.


10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.PRZYKŁADOWE OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY
NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie z art. 6 ust. 1 lit a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dyrektora Centrum Promocji Kultury, w celu ...................................... w zakresie np: imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr. tel.

 


W tym tygodniu polecamy