Konkurs "Praskie Klimaty"

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa z konkursie "Praskie Klimaty".

Regulamin konkursu w formacie .doc do pobrania TUTAJ
Karta zgłoszeniowa w formacie .doc do pobrania TUTAJ

Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawa z siedzibą przy ul. Podskarbińskiej 2
zaprasza do udziału w Konkursie Literackim - „Praskie Klimaty"


Regulamin Konkursu

Temat konkursu:
Warszawska Praga

I.Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu literackiego „Praskie Klimaty" jest Centrum Promocji Kultury
w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. Podskarbińskiej 2.
2. Konkurs trwa od 01.04.2011 do 31.07.2011 (decyduje data stempla pocztowego).

II. Cele konkursu
1. zachęcenie miłośników pisania do prezentowania własnych umiejętności,
2. popularyzowanie twórczości literackiej młodzieży.
3. rozwijanie wrażliwości i wyobraźni.


III. Uczestnictwo w konkursie
1. Konkurs adresowany jest do młodzieży szkolnej (w przedziale wieku 14-19 lat).
2. Zgłoszenia utworów biorących udział w konkursie będą przyjmowane od 01.04.2011 do 31.07.2011 (decyduje data stempla pocztowego).
3. Nadsyłane prace powinny być inspirowane warszawską Pragą - jej kolorytem, historią, współczesnością bądź czymkolwiek co autor uzna za mieszczące się w tematyce konkursu.
4. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej nie nagradzanymi i nie publikowanymi.
5. Formą literacką prac konkursowych ma być:
- krótkie opowiadanie (półtorej strony znormalizowanego maszynopisu)
lub
- utwór poetycki (strona znormalizowanego maszynopisu-ok. 4000 znaków).
6. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest : dostarczenie maszynopisu (w ilości 1 egzemplarza) nie publikowanego dotychczas w całości utworu i tej samej pracy na nośniku elektronicznym, a także noty o autorze (imię, nazwisko, adres oraz numer telefonu kontaktowego) na podany poniżej adres.
7. W konkursie wezmą udział prace napisane w języku polskim.
8. Koszty przygotowania i dostarczenia pracy na konkurs ponosi uczestnik konkursu.
9. Prace nie będą odsyłane pocztą do uczestników konkursu.


IV. Wyłanianie laureata Konkursu
1. Prace zostaną ocenione przez Jury konkursowe.
2. Laureat konkursu zostanie wyłoniony przez Jury większością głosów do dnia 31.08.2011 roku, o czym zostanie powiadomiony listownie i drogą telefoniczną do 10.09.2011 roku.
3. Nagrodą w konkursie będą profesjonalne warsztaty literackie i pomoc autorowi nagrodzonego tekstu w wydaniu tomiku poezji, lub zbioru opowiadań.
4. Finał konkursu odbędzie się w dniu 30.09.2011r. o godz 19.00 w Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy, przy ul. Podskarbińskiej 2.


V. Postanowienia końcowe
1. Nadsyłając prace na konkurs autor zgadza się na jej późniejsze upowszechnienie przez organizatora w druku oraz na stronie internetowej organizatora.
2. Prace nagrodzone i wyróżnione stają się własnością organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania powyższych prac w celach promocyjnych bez uiszczania honorarium.
4. Prace należy wysyłać na adres: Centrum Promocji Kultury, 03-833 Warszawa,
ul. Podskarbińska 2 z dopiskiem „Praskie Klimaty" oraz na adres mailowy: sekretariat@cpk.art.pl


W tym tygodniu polecamy