BIP


Zamówienia Publiczne

Postępowanie na opiekę nad bezpieczeństwem przeciwpożarowym (ppoż) osób i obiektów podległych Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy w roku 2017
------------------------------------------
Informacja o postępowaniu na dostawę fabrycznie nowego sprzętu komputerowego All in One wraz z systemem operacyjnym dla Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
------------------------------------------
Postępowanie na dostawę fabrycznie nowego sprzętu komputerowego All in One wraz z systemem operacyjnym oraz oprogramowania Corel Draw dla Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy - UNIEWAŻNONE

------------------------------------------
Postępowanie na kompleksową zewnętrzną obsługę Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy w 2017 r. w zakresie BHP
-------------------------------------------
Postępowanie na wykonywanie przeglądów konserwacyjnych urządzeń dźwigowych umieszczonych w obiekcie Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy w roku 2017
--------------------------------------------
Postępowanie na opiekę nad bezpieczeństwem przeciwpożarowym (ppoż) osób i obiektów podległych Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy w roku 2017

---------------------------------------------
Postepowanie na wykonywanie przeglądów serwisowych i konserwacji urządzeń oraz instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w obiekcie siedziby Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

---------------------------------------------
Informacja o postępowaniu na wykonywanie konserwacji węzła cieplnego c.o., c.w. oraz c.t. w budynku siedziby Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

---------------------------------------------
Postępowanie na wykonanie odnowienia elewacji drewnianej budynku Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy przy ul. Podskarbińskiej 2 w Warszawie

----------------------------------------------

Informacja o prowadzonym postępowaniu na dostawę kompletnych latarni ulicznych wraz z osprzętem na teren siedziby Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

-------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o wyniku postępowania -dostawa fabrycznie, nowego, nieużywanego metalowego kontenera magazynowego na teren siedziby Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy wraz z transportem, rozładunkiem  montażem
-----------------------------------------------------------------------
Informacja o postępowaniu na dostawę metalowego kontenera magazynowego na teren siedziby Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

---------------------------------------------------------------------


Informacja o postępowaniu na dystrybucję i dostawę ciepła dla budynku siedziby Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

-----------------------------------------------------------------------

Informacja o postępowaniu na wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem inwentaryzacji środków trwałych i pozostałego wyposażenia Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy

------------------------------------------------------------------------

Informacja o przeprowadzanym postępowaniu na dostawę mikrofonów, statywów mikrofonowych i stageboxu oraz kabli XLR, TRS


-------------------------------------------------------------------------

Informacja o przeprowadzanym postępowaniu na usługę wykonywania stałych druków promocyjnych i informacyjnych, druków okazjonalnych oraz prac graficznych.

--------------------------------------------------------------------------

Informacja o przeprowadzanym postępowaniu na dostawę projektowa multimedialnego i ekranu rozwijanego elektrycznie

--------------------------------------------------------------------------
Informacja o przeprowadzanym postępowaniu na dostawę aparatów telefonicznych IP CISCO

----------------------------------------------------------------------------
Informacja o przeprowadzanym postępowaniu na dostawę aparatów telefonicznych IP CICSO - UNIEWAŻNIONE
-------------------------------------------------------

Informacja o przeprowadzanym postępowaniu bieżącą konserwację i obsługę informatyczną i teleinformatyczną urządzeń
-------------------------------------------------

Informacja o przeprowadzanym postępowaniu na wykonywanie kompleksowej konserwacji instalacji elektrycznych, ew. modernizacji i usuwanie awarii i usterek
--------------------------------------------------------

Ogłoszenie o wyniku postępowania -sukcesywna dostawa tonerów do drukarek i kopiarek oraz urządzeń  wielofunkcyjnych w 2016r.
-------------------------------------------------
Informacja o otwarciu ofert w postępowaniu na sukcesywną dostawę tonerów do drukarek i kopiarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych w 2016 r.(protokół)


-------------------------------------------------
Informacja o przeprowadzanym postępowaniu na sukcesywnej dostawie tonerów do drukarek i kopiarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych w 2016 r.

-------------------------------------------------
Informacja o przeprowadzanym postępowaniu na wykonywanie konserwacji węzła cieplnego c.o., c.w. oraz c.t. w budynku CPK przy ul. Podskarbińskiej 2 w Warszawie w 2016 r - AKTUALIZACJA (protokół z otwarcia ofert oraz  OGŁOSZENIE WYNIKÓW)

--------------------------------------------------
Informacja o przeprowadzanym postępowaniu na wykonywanie przeglądów serwisowych i konserwacji urządzeń oraz instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w obiekcie siedziby CPK w 2016 r - AKTUALIZACJA (protokół z otwarcia ofert oraz OGŁOSZENIE WYNIKÓW) 

-----------------------------------------------------------

Informacja o przeprowadzanym postępowaniu na wykonywania przeglądów konserwacyjnych urządzeń dźwigowych w CPK w 2016 r. - AKTUALIZACJA (protokół z otwarcia ofert oraz OGŁOSZENIE WYNIKÓW)

------------------------------------------------------
Informacja o przeprowadzanym postępowaniu na sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem przeciwpożarowym (PPOŻ), osób i obiektów CPK w 2016 r. - AKTUALIZACJA (protokół z otwarcia ofert oraz OGŁOSZENIE WYNIKÓW)

-------------------------------------------------------
Informacja o przeprowadzanym postępowaniu na kompleksową zewnętrzną obsługę CePeKa w 2016 r. w zakresie BHP - AKTUALIZACJA (protokół z otwarcia ofert oraz OGŁOSZENIE WYNIKÓW)

--------------------------------------------------------

25.06.2015
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA NA DYSTRYBUCJĘ I DOSTAWĘ ENERGII CIEPLNEJ DLA BUDYNKU CENTRUM PROMOCJI KULTURY W DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE M.ST. WARSZAWY

17.06.2015 - ODPOWIEDŹ NA PYTANIE

15.06.2015 - POSTĘPOWANIE NA DYSTRYBUCJĘ I DOSTAWĘ ENERGII CIEPLNEJ DLA BUDYNKU CENTRUM PROMOCJI KULTURY W DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE M. ST. WARSZAWY

Opis istotnych warunków zamówienia

Zamawiający: Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe
m. st. Warszawy
ul. Podskarbińska 2
03-833 Warszawa
tel. 22 277 08 20, e:mail: sekretariat@cpk.art.pl

Przedmiot zamówienia:
Dystrybucja i dostawa energii cieplnej dla budynku siedziby Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy.

Tryb postępowania: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30.000 euro.
Zgodnie z zapisami art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), niniejsze postępowanie nie podlega przepisom wyżej wymienionej ustawy.

Załączniki do zaproszenia (DO POBRANIA):

1.
Formularz ofertowy
.
2.
Formularz cenowy
.
3.
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
.
4.
Istotne postanowienia umowy
.
5.
Zobowiązanie do udostępnienia niezbędnych zasobów
.
6.
Wykaz podwykonawców

.
7. POPRAWIONY FORMULARZ OFERTOWY

I. Opis przedmiotu zamówienia.


1. Przedmiotem zamówienia jest dystrybucja i dostawa energii cieplnej dla budynku siedziby Centrum Promocji Kultury w dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
- zamówiona moc cieplna - 0,3875 MW (co 0,0735, cw 0,0420, ct 0,2720)
- planowane zużycie energii cieplnej - 769,40 GJ

Aktualnie obowiązująca grupa taryfowa dla budynku przy ul. podskarbińskiej 2 w Warszawie to: A3/B1/C3

Ciepło będzie dostarczane za pośrednictwem nośnika ciepła - gorącej wody, przy pomocy sieci ciepłowniczej.
Warunki techniczne:
Obiekt zasilany z węzła cieplnego
Charakterystyka budynku:
- powierzchnia ogrzewania:
Powierzchnia użytkowa 1736,3 m²
Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych 0 m²
Razem powierzchnia użytkowa 1736,3 m²
Rok budowy - 2007
2. Wspólny słownik zamówień CPV: 09 30 00 00-2 - energia cieplna.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowej.
5. Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza składania ofert uzupełniających.
6. Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia zużycia energii cieplnej z zastosowaniem prawa opcji polegającym na tym, iż będzie możliwość uzupełniającego zwiększenia zużycia energii cieplnej na warunkach zawartej umowy o kolejne 153,88 GJ co stanowi 20% zamówienia podstawowego. Zamawiający uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji od warunków atmosferycznych jakie mogą mieć miejsce w trakcie okresu grzewczego. Łączne zużycie energii cieplnej objętej postępowaniem z uwzględnieniem prawa opcji - określone zostaje na 923,28 GJ. Zamawiający poinformuje pisemnie Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji nie później niż na 30 dni przed wyczerpaniem limitu 769,40 GJ. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień umowy w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących świadczenia przedmiotu zamówienia -ustawy Prawo energetyczne i przepisów wykonawczych do wskazanej umowy.


II. Wymagany termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin realizacji - od 01.07.2015 roku do 30.06.2016 roku.


III. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
III.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Za spełniający warunek udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że posiadają aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią cieplną lub aktualną koncesję w zakresie wytwarzania energii cieplnej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, w oparciu o ustawę z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne z późn. zm.
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wy¬konania zamówienia,
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za¬pewniającej wykonanie zamówienia,
Ocena spełnienia w/w warunków zostanie przeprowadzona zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty zgodnie ze szczegółowym opisem rodzajów dokumentów i oświadczeń zawartym w IV rozdziale do OIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż w/w warunki Wykonawca spełnił. Niespełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.


IV. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Oferta musi zawierać:
1. wypełniony formularz oferty, o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego OIWZ,
2. wypełniony formularz cenowy, o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego OIWZ,
3. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia,
4. aktualna (na dzień upływu terminu składania ofert) koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią cieplną lub aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii cieplnej, wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, w oparciu o ustawę z dnia 10.04.1997 r. Prawo Energetyczne z późn. zm.
5. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,
6. wykaz podwykonawców wraz z zakresem jaki zostanie im powierzony przy realizacji zamówienia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do OIWZ - jeśli dotyczy
7. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonywania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji winien przedstawić zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykorzystaniu zamówienia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do OIWZ oraz dokumenty wymienione powyżej w pkt 3 i 4a także dokumenty dotyczące w szczególności zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, charakteru stosunku jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia - jeśli dotyczy.
Dokumenty wyszczególnione w punktach 1-3 i 6-7 należy przedstawić w formie oryginału, dokument wymieniony w punkcie 4-5 należy przedstawić w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do występowania w imieniu wykonawcy na podstawie dokumentów rejestrowych.

V. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.
1. Dokumenty takie jak: złożenie oferty, oświadczeń, wypełnionych formularzy ofertowych, dotyczących niniejszego postępowania Wykonawcy przekazują w formie pisemnej.
2. Zawiadomienia o wyborze Oferenta oraz w przypadku informacji ogólnych dotyczących niniejszego postępowania Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się drogą elektroniczną.
3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści OIWZ , sposobem, przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytanie na piśmie na adres siedziby Centrum promocji Kultury w dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy lub na podany adres mail.
4. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, ze wniosek o wyjaśnienie treści OIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.


VI. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.
Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
- Pan Mirosław Salach - Z-ca Dyrektora - tel. 22 277 08 27
- Pan Piotr Gałązka Kierownik Organizacyjno-Administracyjny - tel. 22 277 08 25
- Pan Michał Borowski Główny Specjalista ds. Administracyjno-Organizacyjnych -
tel. 22 277 08 26.
Informacji dotyczących postępowania udziela się od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 16.00.


VII. Termin związania ofertą.
Wykonawcy przystępujący do niniejszego postępowania będą związani złożonymi przez siebie ofertami przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.


VIII. Opis sposobu przygotowywania ofert.
1. Oferta powinna zawierać oświadczenia i dokumenty wymienione w punkcie V niniejszego zaproszenia.
2. Oferta powinna być sporządzona na piśmie w języku polskim w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane z tłumaczeniem na język polski.
3. Treść oferty musi odpowiadać treści zaproszenia.
4. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
5. Oferta powinna być podpisana przez osobę(y) uprawnione do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy zawartą w aktualnym odpisie z właściwego rejestru lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Oferta może być podpisana również przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym umocowanie musi być załączone do oferty.
6. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane przez osobę podpisującą ofert.
7. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy przekazanych przez Zamawiającego. Dopuszcza się w ofercie złożenie załączników opracowanych przez Wykonawców pod warunkiem, iż będą one identyczne co do treści z formularzami określonymi przez zamawiającego. Wykonawcy, którzy dołączą do oferty załączniki o innej treści niż określona w OIWZ zostaną wykluczeni z ubiegania się o niniejsze zamówienie lub też ich oferty zostaną odrzucone.
8. Cena oferty powinna być podana cyfrowo i słownie (zgodnie z formularzem cenowym). Każdy Wykonawca może złożyć w ofercie tylko jedną ofertę cenową pod rygorem wykluczenia z postępowania. Oferty należy składać w jednym egzemplarzu.
9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.


IX. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1. Oferty należy składać w nieprzejrzystych, szczelnych, trwale zamkniętych i nienaruszonych kopertach lub opakowaniach opatrzonych adresem Zamawiającego oraz napisem:

dystrybucja i dostawa energii cieplnej - OFERTA otworzyć na publicznej sesji otwarcia ofert w dniu 22.06.2015 roku godz. 12:30.

w siedzibie Zamawiającego - w sekretariacie, lok. 208 - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.06.2015 r. do godz. 1100.
2. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem (np. potraktowanie oferty, jako zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie określonym w OIWZ) ponosi Wykonawca.
3. Oferty przesłane pocztą zostaną zakwalifikowane do postępowania pod warunkiem dostarczenia ich przez pocztę do siedziby Zamawiającego (za potwierdzeniem) do dnia 23.06.2015 r. do godz. 1100.
4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.06.2015 r. o godz. 1130 w siedzibie Zamawiającego na pierwszym piętrze, lok. 210. Otwarcie ofert jest jawne.
5. Koperta powinna być opatrzona również nazwą i adresem Wykonawcy.
6. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.
7. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy, na jego pisemny wniosek informację z sesji otwarcia.


X. Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Podana w ofercie cena ofertowa brutto za realizację przedmiotu zamówienia musi uwzględnić wszystkie wymagania Zamawiającego określone w opisie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w pkt. I OIWZ.
2. W formularzu oferty należy wskazać Symbol grupy Taryfowej z taryfy wykonawcy. Ceny jednostkowe i stawki opłat z aktualnej Taryfy brutto (z podatkiem VAT) oraz wartość całkowitą oferty brutto.
3. W formularzu oferty należy wskazać cenę oferty brutto (z podatkiem VAT) w dniu składania ofert.
4. Cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia będzie wynikać z niżej przedstawionego wzoru:

C = MC x (CZ + CP) x LM + PZ x (CD + CO + EFEN)
gdzie:
C - oznacza cenę całkowita brutto zamówienia za dostarczone ciepło do wymienionego obiektu,
MC -oznacza moc cieplną zamówioną ogółem dla wymienionego obiektu - 0,3875
CZ - oznacza cenę jednostkowa za moc cieplną zamówioną dla wymienionego obiektu (zł/MW, za miesiąc),
CP - oznacza stawkę opłaty stałej za usługi przesyłowe dla wymienionego obiektu (zł/MW, za miesiąc),
LM - oznacza liczbę miesięcy obowiązywania umowy dla wymienionego obiektu - 12 miesięcy,
PZ - oznacza planowane zużycie energii cieplnej dla wymienionego obiektu - 769,40 GJ
CD - oznacza cenę jednostkową za usługę przesyłu ciepła dostarczonego dla wymienionego obiektu (zł/GJ)
CO - oznacza cenę za ciepło dostarczone dla wymienionego obiektu (zł/GJ),
EFEN - oznacza stawkę opłaty z tytułu pozyskiwania i przedstawienia do umorzenia świadectw efektywności energetycznej (zł/GJ).

5. Rozliczenie między Wykonawcą a Zamawiającym dokonywane będzie w PLN. Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia z Wykonawcą rozliczeń w innej walucie niż PLN.
6. Cenę całkowitą brutto podana w formularzu oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
7. Obowiązująca stawka VAT powinna być określona odpowiednio na dzień składnia ofert.
8. Podana przez Wykonawcę w ofercie cena brutto (z podaniem VAT) podlega waloryzacji tylko na zasadach określonych w umowie.
9. Cena zamówienia powinna zwierać w sobie ewentualne upusty oferowane przez Wykonawcę.
10. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które są niezbędne do przygotowania oferty.
11. Wykonawca w przedstawionej ofercie winien zaoferować cenę kompletną, jednoznaczna i ostateczną.
12. Zapłata nastąpi zgodnie z warunkami umowy.


XI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.
1. W pierwszej kolejności ocenie będzie podlegało spełnienie warunków formalnych określonych w postępowaniu.
2. Spośród Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki, Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, kierując się jedynym kryterium, jakim jest cena.

Nr Nazwa kryterium Waga% Sposób punktowania
1 Cena brutto 100 Liczba punktów - (cena najniższa zaproponowana w ofertach/cena badanej oferty) x 100 punktów

3. Oferty oceniane będą w skali 100 pkt. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
4. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia pisemnych wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w OIWZ oraz zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w niniejszym rozdziale kryterium wyboru ofert.
6. Wykonawcy, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu, zostaną poinformowani o wyborze najkorzystniejszej oferty, ze wskazaniem wybranego Wykonawcy i zaproponowaną przez niego ceną.


XII. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Zamawiający zawrze umowę z tym Wykonawcą, który przedłoży ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia jedynego kryterium, jakim jest cena oferty. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie o tym fakcie powiadomiony właściwym pismem. Wybrany Wykonawca powinien stawić się w terminie i miejscu określonym w tym piśmie w celu podpisania umowy.


XIII. Zawarcie umowy
W przypadku decyzji o wyborze oferenta na dostawy energii cieplnej, stanowiącej przedmiot zamówienia, zostanie podpisana stosowana umowa zgodnie z wymaganiami ujętymi w niniejszym zaproszeniu.


Warszawa, 12.06.2015 r.


SPROSTOWANIE


-------------------------------------------
29.04.2015  ZMIANA POLEGAJĄCA NA WYKREŚLENIU Z ZAPROSZENIA DO
SKŁADANIA OFERT OŚWIETLENIA JEDNEJ ZE SCEN tj. sceny nr 4 na ul. Szczuczyńskiej
Załącznik: zmiana do zaproszenia

24.04.2015 - ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - NAGŁOŚNIENIE I OŚWIETLENIE

Zaproszenie do złożenia oferty zwane w dalszej części „zaproszeniem"


Zamawiający: Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe
m. st. Warszawy
ul. Podskarbińska 2
03-833 Warszawa
tel. 22 277 08 20, sekretariat@cpk.art.pl

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie nagłośnienia, oświetlenia scen oraz realizacji koncertów i występów, podczas organizowanego Święta Saskiej Kępy 2015.

Tryb postępowania: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30.000 euro.

Załączniki do zaproszenia:
1. Formularz ofertowy.
2. Formularz cenowy.
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
4. Wzór umowy.
5. Rider GT wraz z planem sceny
6. Rider AR wraz z opisem światło

I. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie nagłośnienia, oświetlenia scen oraz realizacji koncertów i występów, podczas organizowanego Święta Saskiej Kępy 2015, która odbędzie się w dniu 23 maja 2015 r. w Warszawie wzdłuż ulicy Francuskiej ograniczony z jednej strony Rondem Waszyngtona a z drugiej ulicą Zwycięzców; oraz wzdłuż ulicy Paryskiej ograniczony z jednej strony ul. Zwycięzców a z drugiej strony rondem Wolframa wraz z transportem, montażem i demontażem całości, sterownikami, okablowaniem i obsługą techniczną oraz ubezpieczeniem OC.

Gotowość na godz. 11.00 dnia 23 maja 2015 r.
Próby od godz. 11.00. Montaż techniki estradowej według harmonogramu ustalonego z dostawcą Scen i Zamawiającym.

I. A. OŚWIETLENIE SCEN (4 sztuki):
Nr 1 „Scena Główna" szer. 10 x 8 m dł.,
Zgodnie z załączonymi Riderami:
1.Grzegorza Turnau
2. Ani Rusowicz.
UWAGA! Konieczność dokonania uzgodnień z akustykami i oświetleniowcami wykonawców.

Nr 2, „Walecznych" , szer. 8 x 8 m dł.,
1) Światło białe zapewniające pokrycie całej sceny z filtrami kolorowymi
- Front min. 8 szt. PAR, po 1000W szt.
- Kontra (tył) min. 8 szt. PAR, po 1000W szt.
Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania oświetlenia ledowego, pod warunkiem uzyskania efektu równoważnego.
Prosimy o podanie mocy nominalnej użytych urządzeń, w celu zapewnienia zasilania.

Nr 3, „Obrońców", szer.6 x 8 m dł.,
1) Światło białe zapewniające pokrycie całej sceny z filtrami kolorowymi.
- Front min. 6 szt. PAR, po 1000W szt.
- Kontra (tył) min. 6 szt. PAR, po 1000W szt.
Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania oświetlenia ledowego, pod warunkiem uzyskania efektu równoważnego.
Prosimy o podanie mocy nominalnej użytych urządzeń, w celu zapewnienia zasilania.

Nr 4, „Szczuczyńska", szer.8 x 6 m dł.,
1) Światło białe zapewniające pokrycie całej sceny z filtrami kolorowymi.
- Front min. 8 szt. PAR, po 1000W szt.
- Kontra (tył) min. 8 szt. PAR, po 1000W szt.
Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania oświetlenia ledowego, pod warunkiem uzyskania efektu równoważnego.
Prosimy o podanie mocy nominalnej użytych urządzeń, w celu zapewnienia zasilania.


I.B. NAGŁOŚNIENIE SCEN (7 miejsc)
1. Winno być realizowane z użyciem urządzeń zapewniających dźwięk najwyższej jakości!!!
2. Dostarczony sprzęt oraz nagłośnienie dotyczy niżej wymienionych 7 miejsc tj.:

Nr 1 „Scena Główna" (pełne nagłośnienie)
Zgodnie z załączonymi Riderami:
1.Grzegorza Turnau
2. Ani Rusowicz.
UWAGA! Konieczność dokonania uzgodnień z akustykami i oświetleniowcami wykonawców.

Nr 2, „Walecznych", szer.8 x 8 m dł., (pełne nagłośnienie)
1) Moc nagłośnienia - przody min. 2kW na stronę
2) Nagłośnienie zespołów według przedstawionego poniższego zapotrzebowania:
Zapotrzebowanie techniczne oparte o ridery dostarczone przez artystów:

Dla konferansjera sceny:
- 1szt. SHURE SM58 BP
1. Aleksandra Mróz:
- Odtwarzacz CD ( Stanowisko Reżyserskie )
- 1 Mic. Shure SM58 Beta ( Duży statyw )
- 1 tor monitorowy
- 1 Monitor typu Wedge
2. Zespół La Musique:
Input lista:
- stopa (np. SEN602 / D112 / AUDIX D6 ) ( Niski statyw )
- werbel SHURE SM 57 ( Średni statyw )
- HiHat SHURE SM81 / SM94 ( Klips lub Średni statyw )
- Tom1 e604 / SM57 / C518 ( Klips lub Średni statyw )
- Tom2 e604 / SM57 / C518 ( Klips lub Średni statyw )
- OH L SM81 / C1000 / CX112 ( Wysoki statyw )
- OH P SM81 / C1000 / CX112 ( Wysoki statyw )
- Bas Di-box
- Gitara El. Di-box
- Gitara Aku. Di-box
- 1.Klaw L Di-box
- 1.Klaw P Di-box
- 2.Klaw L Di-box
- 2.Klawi P Di-box
- Sax1 SHURE SM58 ( Wysoki statyw )
- Sax2 SHURE SM58 ( Wysoki statyw )
- Trump SHURE SM58 ( Wysoki statyw )
- Vocal1 SHURE SM 58 Beta ( Wysoki statyw )
- Vocal2 SHURE SM 58 Beta ( Wysoki statyw )
Min. 4 tory monitorowe.
6 monitorów typu Wedge
3. Dom Kultury ,,Orion"
- Pianino cyfrowe ( L , P, Di-box )
- 4szt. SHURE SM81 ( Wysoki statyw )
- 2szt. Mikroport Nagłowny
- 2szt SHURE SM81 ( flet, bęben ) ( Wysoki statyw )
W riderze dostarczonym przez artystów nie ma informacji dot. odsłuchu.
Propozycja:
2 tory monitorowe
2 monitory typu Wedge
4. Pani Teresa Kramarska i Andrzej Zagdański
- 2szt. SHURE SM58 Beta BP ( Wysoki statyw )
- Linia do git akustycznej ( Di-box )
- Odtwarzacz CD ( Na stanowisku Reżyserskim )
2 tory monitorowe
2 monitory typu Wedge
5. Pani Bogumiła Jaroszuk
- 1 SHURE SM58 Beta BP ( Wysoki statyw )
- 2szt. SHURE SM81 ( Wysoki statyw )
- 1 Linia Di-box
- Pianino Cyfrowe ( L, P, Di-box )
3 tory monitorowe
3 odsłuchy typu Wedge
Wymagamy systemów głośnikowych wyprodukowanych przez profesjonalne i
uznane firmy. Preferujemy zestawy podwieszane. Konfiguracja głośników
powinna zapewniać równomierne pokrycie dźwiękiem nagłaśnianego
obszaru. Ilość kolumn oraz moc powinna być dostosowana do powierzchni
nagłaśnianego obszaru ( min. 2kW mocy na stronę ).Aparatura powinna być
zainstalowana, wysterowana(!).

Nr 3, „Obrońców", szer.6 x 8 m dł., (pełne nagłośnienie)
1) Moc nagłośnienia - przody min. 2kW na stronę
2) Nagłośnienie zespołów według przedstawionego poniższego zapotrzebowania:
Zapotrzebowanie techniczne oparte o ridery dostarczone przez artystów:

Dla konferansjera sceny:
- 1szt. SHURE SM58 BP
1. Zespół ,,Wyspy Dobrej Nadziei"
Instrumenty perkusyjne:
- Cajon (mic dynamiczny) ( Niski statyw )
- 2szt. Congas ( 2szt. mic. dynamiczny ) ( Średni statyw )
- Bongosy (mic. dynamiczny) ( Średni statyw )
- Hi-hat (mic. pojemnościowy)
- Werbel (mic. dynamiczny) ( Średni statyw )
- 2szt. mic. pojemnościowy ( Wysoki statyw )
Skrzypce:
- 1szt. mic dynamiczny ( Wysoki statyw )
- 1 linia xlr ( Di-box )
Gitara:
- 1szt, mic. dynamiczny ( Wysoki statyw )
- 2 linie xlr ( Di-box )
Gitara solowa:
- 2 linie xlr ( Di-box )
Gitara basowa, kontrabas:
- 2 linie xlr ( Di-box )
5 torów monitorowych
6 odsłuchów typu Wedge
2. Zespół ,,Bardotka Trio"
- 3szt SHURE SM58 Beta BP ( Wysoki statyw )
- Pianino cyfrowe ( L,P, Di-box )
4 tory monitorowe
5 odsłuchów typu Wedge
3. Pani Ewa Adamusińska-Vouland
-1szt. SHURE SM58 Beta BP ( Wysoki statyw )
- Pianino cyfrowe (L,P, Di-box)
2 tory monitorowe
2 odsłuchy typu Wedge
4. Pani Elena Egorowa (Radzimowska)
Rider niejednoznaczny:
- 1szt. SHURE SM58 Beta BP
-Wiolonczela ( mic. pojemnościowy ) ( Średni statyw )
- Pianino cyfrowe (L,P, Di-box)
3 tory monitorowe
3 odsłuchy typu Wedge

Wymagamy systemów głośnikowych wyprodukowanych przez profesjonalne i uznane firmy. Preferujemy zestawy podwieszane. Konfiguracja głośników powinna zapewniać równomierne pokrycie dźwiękiem nagłaśnianego obszaru. Ilość kolumn oraz moc powinna być dostosowana do powierzchni nagłaśnianego obszaru ( min. 2kW mocy na stronę ). Aparatura powinna być zainstalowana, wysterowana(!).


Nr 4, „Szczuczyńska", szer. 7,5 x 6m dł.,- (samo wypożyczenie sprzętu)
(scena mobilna - obsługa przez Zamawiającego)
Dla konferansjera sceny:

- 1szt. SHURE SM58 BP
- 1szt. MIKROPORT NAGŁOWNY

- 2szt. (po 30m, 1 gniazdo napięciowe) Przewód zasilający
wytrzymujący obciążenie 4kW.

- 8szt. (po 4m, 1 gniazdo napięciowe) Przewód zasilający
wytrzymujący obciążenie 1kW.

- Dimmer przenośny z możliwością podwieszenia na kracie
(załącznik foto)* 


Nr 5, „Paryska", szer. 5 x 5m dł., niskie podesty sceniczne -
(samo wypożyczenie sprzętu)
- obsługa przez Zamawiającego
Dla konferansjera sceny:

- 1szt. SHURE SM58 BP
• 6szt. 3metrowy Przewód zasilający typu ,,Marshall"
• 5szt. Rozgałęziacz prądowy 4 gniazdkowy o długość 5m lub więcej.
• 3szt. Bęben prądowy 4 gniazdkowy o długości 20m
• 1szt. Mikrofon Shure Beta 52+ uchwyt + mały statyw
• 3szt. Mikrofon SHURE SM 81 + uchwyty + 3x Duży Statyw
• 4szt. Mikrofon SHURE SM 58 + uchwyty + 4x Duży statyw
• 4szt. Mikrofon Shure SM 57 + uchwyty + 4x Średni statyw
• 4szt Di-box mono
• 1szt. Stagebox sceniczny (12metrowy) 12 input / 4 output
• 4szt. Przewód 4m. TRS / TRS
• 2szt. Przewód 1m TRS / XLR MĘSKI
• 14szt. Przewód 6m. XLR / XLR
• 4szt. Przewód 10m XLR / XLR
• Najazd Sceniczny 8m.

Nr 6, „Jordanek", scena w budynku - (samo wypożyczenie sprzętu)
- obsługa przez Zamawiającego
Dla konferansjera sceny:

- 1szt. SHURE SM58 BP
• 4szt. Mikrofon SHURE SM 81 + uchwyty + 4x Duży Statyw
• 3szt. Mikrofon SHURE SM 58 + uchwyty + 3x Duży statyw
• 2szt. Mikrofon Shure SM 57 + uchwyty + 2x Średni statyw
• 4szt Di-box mono
• 4szt. Przewód 4m. TRS / TRS
• 3szt. Przewód 2m TRS / XLR MĘSKI
• 14szt. Przewód 6m. XLR / XLR
• 5szt. Przewód 10m XLR / XLR

Nr 7, „Litografia", scena w budynku - (samo wypożyczenie sprzętu)
- obsługa przez Zamawiającego
- 6szt. 3 metrowy przewód zasilający typu ,,Marshall"
- 5szt. Rozgałęziacz prądowy 4 gniazdkowy o długości 5m.
- 3szt. Bęben prądowy 4 gniazdkowy o długości 20m.
- 1szt. Mikrofon Shure Beta 52+ uchwyt + mały statyw
- 3szt. Mikrofon SHURE SM 81 + uchwyty + 3x Duży Statyw
- 4szt. Mikrofon SHURE SM 58 + uchwyty + 4x Duży statyw
- 4szt. Mikrofon Shure SM 57 + uchwyty + 4x Średni statyw
- 4szt Di-box mono
- 1szt. Stagebox sceniczny (12metrowy) 12 input / 4 output
- 4szt. Przewód 4m. TRS / TRS
- 3szt. Przewód 2m TRS / XLR MĘSKI
- 14szt. Przewód 6m. XLR / XLR
- 5szt. Przewód 10m XLR / XLR

3. Odbiór wypożyczanego sprzętu przez pracownika Zamawiającego, wskazanego w umowie, w dniu imprezy do godziny 10:00 w dniu 23.05.2015 roku tj. w dniu imprezy na scenie nr 4 zlokalizowanej przy ul. Szczuczyńskiej. Transport zapewnia Wykonawca.

4.Za sprzęt wypożyczony odpowiada pożyczający.

5.Sprzęt zostanie zwrócony tego samego dnia tj. 23.05.2015 roku po planowanym zakończeniu imprezy.
Wypożyczany sprzęt winien być popakowany zgodnie z podziałem na punkty/sceny wskazane powyżej w punkcie IB!!!
Po wybraniu oferenta poprosimy o oszacowanie wartości wypożyczonego sprzętu w celu jego ubezpieczenia na czas wypożyczenia.

Ważne informacje:
1. Przed złożeniem oferty niezbędne jest zapoznanie się z terenem (z dokonaniem wizji lokalnej), na którym odbędzie się impreza oraz impreza masowa, w celu ustalenia warunków i możliwości montażu w przeznaczonych do tego miejscach.
2. Podczas montażu oświetlenia i nagłośnienia Wykonawca będzie zobowiązany do kooperacji i koordynacji współpracy z firmami, które będą wykonywały montażu i demontażu scen.
3. Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia wszystkich pracowników Wykonawcy zaangażowanych w obsługę imprezy w zakresie przepisów BHP i PPOŻ.
4. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia dla każdej sceny sprzętu gaśniczego wymaganego do gaszenia urządzeń elektrycznych i energetycznych.
5. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia takiej ilości pracowników aby móc dokonywać szybkich i sprawnych zmian nagłośnienia i oświetlenia pomiędzy występami Artystów.

II. Miejsce organizacji imprezy oraz świadczenia usług
1. Montaż oświetlenia oraz nagłośnienia scen w miejscu imprezy odbędzie się na scenach w Warszawie Praga Południe:
a. Scena nr 1 tj. Duża - zlokalizowana na ulicy Francuskiej tyłem do ronda Waszyngtona - oświetlenie i pełne nagłośnienie!
b. Scena nr 2 - zlokalizowana na ulicy Walecznych u jej wylotu na ulicę Francuską - oświetlenie i pełne nagłośnienie!
c. Scena nr 3 - zlokalizowana na ulicy Obrońców u jej wylotu na ulicę Francuską - oświetlenie i pełne nagłośnienie!
d. Scena nr 4 - zlokalizowana na ulicy Szczuczyńskiej u jej wylotu na ulicę Paryską - samo oświetlenie!!!
2. Dodatkowe wypożyczenie sprzętu do pracy (obsługiwanego przez akustyków Zamawiającego):
a. Scena nr 5 - zlokalizowana pomiędzy budynkami przy ul. Paryskiej 18/22 na 22A (strona wschodnia) - samo wypożyczenie sprzętu
b. Punkt - scena Jordanek ul. Nobla 18/26 - wypożyczenie sprzętu
c. Punkt - scena w Litografii przy ul. obrońców 28/30 - samo wypożyczenie sprzętu

3. Przewidywany ramowy plan przedstawia się następująco: w dniu 23 maja 2015 roku - początek montażu scen wraz z zapleczem w godz. od 06.00 do godz. 10.00. w kooperacji z firmami, które będą dokonywały montaż scen oraz scenografię. Demontaż winien nastąpić w dniu 24 maja 2015 roku w godz. 6.00-10.00. Ramowy plan zostanie potwierdzony wraz przekazaniem planu o którym mowa w punkcie 1.
4. Impreza plenerowa „Święto Saskiej Kępy" jest organizowana dnia 23 maja 2015 roku w godz. 14.00 - 22.00 w Warszawie w Dzielnicy Praga Południe wzdłuż ciągu ulicy Francuskiej oraz ul. Paryskiej na odcinku od Ronda Waszyngtona do ronda Wolframa, z wyłączeniem z terenu imprezy: ronda Wolframa, ul. Zwycięzców na całej długości oraz Ronda Waszyngtona w Warszawie (Praga Południe).

III. Wymagany termin wykonania zamówienia:
Usługa w okresie: od dnia 23.05.2015 roku od godziny 06:00 - początek montażu oświetlenia i nagłośnienia do godz. 10:00 (gotowość scen godz. 11:00) do dnia 24.05.2015 roku od godz. 06:00 do 10:00 - demontaż oświetlenia i nagłośnienia.

IV. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
IV.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wy¬konania zamówienia,
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za¬pewniającej wykonanie zamówienia,
4) nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

IV.2. Warunki szczegółowe dotyczące przedmiotu zamówienia:
1) Wykonawca zagwarantuje niezmienność ceny usługi przez cały okres obowiązywania umowy.
2) Wykonawca będzie dokonywał usługi, bez doliczania żadnych dodatkowych kosztów, zapewniając własny transport.
Oceny spełnienia w/w warunków Zamawiający dokona na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w punkcie V zaproszenia.
V. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Na potwierdzenie spełnienia warunków wymaganych w niniejszym postępowaniu każdy z Wykonawców zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
1. wypełniony formularz oferty, o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia,
2. wypełniony formularz cenowy, o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia,
3. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia,
4. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,
5. świadectwo niepalności użytych materiałów, atesty bezpieczeństwa elementów konstrukcji scen.
6. Świadectwa niepalności użytych materiałów,
7. Wykonawca winien przedstawić Zamawiającemu aktualne (ważne) ubezpieczenie - polisę OC na czas trwania imprezy oraz obejmujące czas montażu i demontażu scen.
Dokumenty wyszczególnione w punktach 1-3 należy przedstawić w formie oryginału, dokument wymieniony w punkcie 4-7 należy przedstawić w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do występowania w imieniu wykonawcy na podstawie dokumentów rejestrowych.
W celu wykazania większej wiarygodności oferenta, Oferent może załączyć do oferty inne dokumenty, referencje świadczące o wykonywaniu usług, będących przedmiotem zamówienia, na rzecz innych podmiotów.


VI. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i doku¬mentów.
Dokumenty takie jak: złożenie oferty, oświadczeń, wypełnionych formularzy ofertowych, dotyczących niniejszego postępowania Wykonawcy przekazują w formie pisemnej.
Zawiadomienia o wyborze Oferenta oraz w przypadku informacji ogólnych dotyczących niniejszego postępowania Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się drogą elektroniczną.

VII. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.
Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
- Pan Mirosław Salach - Z-ca Dyrektora - tel. 22 277 08 27
- Pan Piotr Gałązka Kierownik Organizacyjno-Administracyjny - tel. 22 277 08 25
- Pan Michał Borowski Główny Specjalista ds. Administracyjno-Organizacyjnych -
tel. 22 277 08 26.
Informacji dotyczących postępowania udziela się od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00.

VIII. Termin związania ofertą.
Wykonawcy przystępujący do niniejszego postępowania będą związani złożonymi przez siebie ofertami przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

IX. Opis sposobu przygotowywania ofert.
1. Oferta powinna zawierać oświadczenia i dokumenty wymienione w punkcie V niniejszego zaproszenia.
2. Oferta powinna być sporządzona na piśmie w języku polskim w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści. Treść oferty musi odpowiadać treści zaproszenia.
3. Oferta powinna być podpisana przez osobę ( osoby ) uprawnione do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy zawartą w aktualnym odpisie z właściwego rejestru lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Oferta może być podpisana również przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym umocowanie musi być załączone do oferty.
4. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane przez osobę podpisującą ofertę.
5. Cena oferty powinna być podana cyfrowo i słownie (zgodnie z formularzem cenowym). Każdy Wykonawca może złożyć w ofercie tylko jedną ofertę cenową pod rygorem wykluczenia z postępowania. Oferty należy składać w jednym egzemplarzu.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Oferty należy składać w nieprzejrzystych, szczelnych, trwale zamkniętych i nienaruszonych kopertach lub opakowaniach opatrzonych adresem Zamawiającego oraz napisem: usługa oświetlenia i nagłośnienia „Święto Saskiej Kępy 2015" - OFERTA.

X. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - w sekretariacie, lok. 208 - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.05.2015 r. do godz. 1300.
Oferty przesłane pocztą zostaną zakwalifikowane do postępowania pod warunkiem dostarczenia ich przez pocztę do siedziby Zamawiającego (za potwierdzeniem) do dnia 05.05.2015 r. do godz. 1300.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.05.2015 r. o godz. 1330 w siedzibie Zamawiającego na pierwszym piętrze, lok. 210. Otwarcie ofert jest jawne.

XI. Opis sposobu obliczenia ceny.
Ceną oferty należy obliczyć zgodnie z instrukcją zawartą w formularzu ofertowym i cenowym. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.

XII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.
1. W pierwszej kolejności ocenie będzie podlegało spełnienie warunków formalnych określonych w zaproszeniu. Spośród Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki, Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, kierując się jedynym kryterium, jakim jest cena.
2. Wykonawcy, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu, zostaną poinformowani o wyborze najkorzystniejszej oferty, ze wskazaniem wybranego Wykonawcy i zaproponowaną przez niego ceną.

XIII. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Zamawiający zawrze umowę z tym Wykonawcą, który przedłoży ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia jedynego kryterium, jakim jest cena oferty. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie o tym fakcie powiadomiony właściwym pismem. Wybrany Wykonawca powinien stawić się w terminie i miejscu określonym w tym piśmie w celu podpisania umowy.

XIV. Zawarcie umowy
1. W przypadku decyzji o wyborze oferenta na świadczenie usług, stanowiących przedmiot zamówienia, zostanie podpisana stosowana umowa zgodnie z wymaganiami ujętymi w niniejszym zaproszeniu.
2. W przypadku wyboru oferty firma zobowiązuje się do podpisania umowy w siedzibie Zamawiającego, z zastrzeżeniem zasad określonych w dziale IB niniejszego zaproszenia do składania ofert.


Warszawa, 24.04.2015 r.


ZAPROSZENIE

Załączniki:

formularz cenowy
.
formularz ofertowy
.
oświadczenie
.
wzór umowy
.
Rider ANIA RUSOWICZ
.
Oświetlenie ANIA RUSOWICZ
.
Rider GRZEGORZ TURNAU
.
zespół GRZEGORZ TURANU

-----------------------------------------------

17.04.2015 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA WYNAJEM SCEN Z ZAPLECZEM ORAZ SAMYCH DWÓCH ZAPLECZY WRAZ Z TRANSPORTEM, MONTAŻEM I DEMONTAŻEM -ŚWIĘTO SASKIEJ KĘPY 2015 

Zaproszenie do złożenia oferty zwane w dalszej części „zaproszeniem"

Zamawiający: Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe
m. st. Warszawy
ul. Podskarbińska 2
03-833 Warszawa
tel. 22 277 08 20, e:mail: sekretariat@cpk.art.pl

Przedmiot zamówienia:
Wynajem scen z zapleczem oraz samych dwóch zaplecz wraz z transportem, montażem i demontażem w związku z organizowanym Świętem Saskiej Kępy 2015.

Tryb postępowania: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30.000 euro.

Załączniki do zaproszenia:
1. Formularz ofertowy.
2. Formularz cenowy.
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
4. Wzór umowy.

I. Opis przedmiotu zamówienia.

IA. Przedmiotem zamówienia jest wynajem na imprezę plenerową tj. Święto Saskiej Kępy 2015, która odbędzie w dniu 23 maja 2015 r. w Warszawie wzdłuż ul. Francuskiej oraz ul. Paryskiej w godzinach 14.00-22.00 trzech zadaszonych Scen z zapleczem oraz samych dwóch zaplecz za kolejnymi dwiema scenami zapewnionymi przez CPK, wraz z transportem, montażem i demontażem, wysłoniętych z trzech stron, z horyzontem koloru czarnego, z zapleczem, z możliwością montażu oświetlenia (Front; Kontr) z dwoma kompletami schodów wejściowych każda, wysokość poziomu podłogi od podłoża nie mniej niż 1m:
a. Scena nr 1 tj. Scena Główna, o szer. 8m x 10m dł., zadaszona, z barierką zabezpieczającą tył sceny, wysłonięta z trzech stron (Horyzont), z dwoma kompletami schodów, z czterema garderobami za sceną o wymiarach: dwie - 3m x 3m i dwie na 3m x 6m, wyposażonymi w oświetlenie, wieszaki, krzesła, lustra i stoliki, stojaki oraz gniazda 230V, na liczbę osób podaną poniżej:
- garderoby 3m x 3m - dla jednej osoby każda,
- garderoby 3m x 6m - na 10 osób każda.
b. Scena Nr 2, „ul. Walecznych" o szer. 8m x 8m dł., zadaszona, z barierką zabezpieczającą tył sceny, wysłonięta z trzech stron, z jednym kompletem schodów, z trzema garderobami za sceną o wymiarach 3m x 3m, wyposażonymi w wieszaki, krzesła, lustra i 3 stoliki, bez oświetlenia, na 6 osób każda.
c. Scena Nr 3, „ul. Obrońców" o szer. 6m x 8m dł., z barierką zabezpieczającą tył sceny, wysłonięta z trzech stron, z jednym kompletem schodów, z trzema garderobami za sceną o wymiarach 3m x 3m, wyposażonymi w wieszaki, krzesła, lustra i 3 stoliki, bez oświetlenia, na 6 osób każda.
oraz dwóch zaplecz do obsługi dwóch kolejnych scen, zapewnionych przez CPK, na:
- ul. Szczuczyńskiej - trzy garderoby za sceną o wymiarach 3m x 3m, wyposażone w wieszaki, krzesła, lustra i 3 stoliki, bez oświetlenia, na 6 osób każda
- ul. Paryskiej 18/22 na 22A" - trzy garderoby za sceną o wymiarach 3m x 3m, wyposażone w wieszaki, krzesła, lustra i 3 stoliki, bez oświetlenia, na 6 osób każda
wraz z transportem, montażem i demontażem całości, ubezpieczeniem OC.

IB. Ważne informacje:
1. Przed złożeniem oferty niezbędne jest zapoznanie się z terenem (z dokonaniem wizji lokalnej), na którym odbędzie się impreza, w celu ustalenia warunków i możliwości montażu w przeznaczonych do tego miejscach.
2. Podczas montażu scen Wykonawca będzie zobowiązany do kooperacji i koordynacji współpracy z firmami, które będą wykonywały oświetlenie, nagłośnienie scen oraz scenografię.

II. Miejsce organizacji imprezy oraz świadczenia usług

1. Rozstawienie scen w miejscu imprezy odbędzie się zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami oraz z dostarczonym wcześniej przez Zamawiającego szczegółowym planem, nie później niż na 7 dni przed imprezą.
2. Przewidywany ramowy plan przedstawia się następująco: w dniu 23 maja 2015 roku - początek montażu scen wraz z zapleczem w godz. od 06.00 do godz. 10.00. w kooperacji z firmami, które będą wykonywały oświetlenie, nagłośnienie oraz scenografię. Demontaż winien nastąpić w dniu 24 maja 2015 roku w godz. 6.00-10.00. Ramowy plan zostanie potwierdzony wraz przekazaniem planu o którym mowa w punkcie 1.
3. Impreza plenerowa „Święto Saskiej Kępy" jest organizowana dnia 23 maja 2015 roku w godz. 14.00 - 22.00 w Warszawie w Dzielnicy Praga Południe wzdłuż ciągu ulicy Francuskiej oraz ul. Paryskiej na odcinku od Ronda Waszyngtona do ronda Wolframa, z wyłączeniem z terenu imprezy: ronda Wolframa, ul. Zwycięzców na całej długości oraz Ronda Waszyngtona w Warszawie (Praga Południe).
4. Miejsce rozstawienia scen nastąpi w pięciu miejscach - po stronie zachodniej ulicy Francuskiej:
a. Scena Duża - zlokalizowana na ulicy Francuskiej tyłem do ronda Waszyngtona,
b. Scena nr 1 - zlokalizowana na ulicy Walecznych u jej wylotu na ulicę Francuską,
c. Scena nr 2 - zlokalizowana na ulicy Obrońców u jej wylotu na ulicę Francuską,
5. Miejsce rozstawienia garderób (zaplecza - całość) nastąpi w dwóch miejscach za zapewnionymi przez CPK scenami - przy ulicy Paryskiej:
a. za sceną zlokalizowaną na ulicy Szczuczyńskiej (strona zachodnia) u jej wylotu na ulicę Paryską,
b. za sceną zlokalizowaną pomiędzy budynkami przy ul. Paryskiej 18/22 na 22A (strona wschodnia).

III. Wymagany termin wykonania zamówienia:
Usługa w okresie: od dnia 23.05.2015 roku od godziny 06:00 - początek rozstawienia scen do godz. 10:00 (gotowość scen godz. 11:00) do dnia 24.05.2015 roku od godz. 06:00 do 10:00 - demontaż scen.

IV. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
IV.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wy¬konania zamówienia,
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za¬pewniającej wykonanie zamówienia,
4) nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

IV.2. Warunki szczegółowe dotyczące przedmiotu zamówienia:
1) Wykonawca zagwarantuje niezmienność ceny usługi przez cały okres obowiązywania umowy.
2) Wykonawca będzie dokonywał usługi, bez doliczania żadnych dodatkowych kosztów, zapewniając własny transport.
Oceny spełnienia w/w warunków Zamawiający dokona na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w punkcie V zaproszenia.
V. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Na potwierdzenie spełnienia warunków wymaganych w niniejszym postępowaniu każdy z Wykonawców zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
1. wypełniony formularz oferty, o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia,
2. wypełniony formularz cenowy, o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia,
3. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia,
4. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,
5. świadectwo niepalności użytych materiałów, atesty bezpieczeństwa elementów konstrukcji scen.
6. Atesty bezpieczeństwa elementów konstrukcji (od producenta),
7. Wykonawca winien przedstawić Zamawiającemu aktualne (ważne) ubezpieczenie - polisę OC na czas trwania imprezy oraz obejmujące czas montażu i demontażu scen.
Dokumenty wyszczególnione w punktach 1-3 należy przedstawić w formie oryginału, dokument wymieniony w punkcie 4-7 należy przedstawić w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do występowania w imieniu wykonawcy na podstawie dokumentów rejestrowych.
W celu wykazania większej wiarygodności oferenta, Oferent może załączyć do oferty inne dokumenty, referencje świadczące o wykonywaniu usług, będących przedmiotem zamówienia, na rzecz innych podmiotów.
VI. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i doku¬mentów.
Dokumenty takie jak: złożenie oferty, oświadczeń, wypełnionych formularzy ofertowych, dotyczących niniejszego postępowania Wykonawcy przekazują w formie pisemnej.
Zawiadomienia o wyborze Oferenta oraz w przypadku informacji ogólnych dotyczących niniejszego postępowania Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się drogą elektroniczną.

VII. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.
Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
- Pan Mirosław Salach - Z-ca Dyrektora - tel. 22 277 08 27
- Pan Piotr Gałązka Kierownik Organizacyjno-Administracyjny - tel. 22 277 08 25
- Pan Michał Borowski Główny Specjalista ds. Administracyjno-Organizacyjnych -
tel. 22 277 08 26.
Informacji dotyczących postępowania udziela się od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00.

VIII. Termin związania ofertą.
Wykonawcy przystępujący do niniejszego postępowania będą związani złożonymi przez siebie ofertami przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

IX. Opis sposobu przygotowywania ofert.
1. Oferta powinna zawierać oświadczenia i dokumenty wymienione w punkcie V niniejszego zaproszenia.
2. Oferta powinna być sporządzona na piśmie w języku polskim w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści. Treść oferty musi odpowiadać treści zaproszenia.
3. Oferta powinna być podpisana przez osobę ( osoby ) uprawnione do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy zawartą w aktualnym odpisie z właściwego rejestru lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Oferta może być podpisana również przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym umocowanie musi być załączone do oferty.
4. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane przez osobę podpisującą ofertę.
5. Cena oferty powinna być podana cyfrowo i słownie (zgodnie z formularzem cenowym). Każdy Wykonawca może złożyć w ofercie tylko jedną ofertę cenową pod rygorem wykluczenia z postępowania. Oferty należy składać w jednym egzemplarzu.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Oferty należy składać w nieprzejrzystych, szczelnych, trwale zamkniętych i nienaruszonych kopertach lub opakowaniach opatrzonych adresem Zamawiającego oraz napisem: usługa wynajmu scen na „Święto Saskiej Kępy 2015" - OFERTA.

X. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - w sekretariacie, lok. 208 - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.04.2015 r. do godz. 1300.
Oferty przesłane pocztą zostaną zakwalifikowane do postępowania pod warunkiem dostarczenia ich przez pocztę do siedziby Zamawiającego (za potwierdzeniem) do dnia 30.04.2015 r. do godz. 1300.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.04.2015 r. o godz. 1330 w siedzibie Zamawiającego na pierwszym piętrze, lok. 210. Otwarcie ofert jest jawne.

XI. Opis sposobu obliczenia ceny.
Ceną oferty należy obliczyć zgodnie z instrukcją zawartą w formularzu ofertowym i cenowym. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.

XII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.
1. W pierwszej kolejności ocenie będzie podlegało spełnienie warunków formalnych określonych w zaproszeniu. Spośród Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki, Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, kierując się jedynym kryterium, jakim jest cena.
2. Wykonawcy, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu, zostaną poinformowani o wyborze najkorzystniejszej oferty, ze wskazaniem wybranego Wykonawcy i zaproponowaną przez niego ceną.

XIII. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Zamawiający zawrze umowę z tym Wykonawcą, który przedłoży ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia jedynego kryterium, jakim jest cena oferty. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie o tym fakcie powiadomiony właściwym pismem. Wybrany Wykonawca powinien stawić się w terminie i miejscu określonym w tym piśmie w celu podpisania umowy.

XIV. Zawarcie umowy
1. W przypadku decyzji o wyborze oferenta na świadczenie usług, stanowiących przedmiot zamówienia, zostanie podpisana stosowana umowa zgodnie z wymaganiami ujętymi w niniejszym zaproszeniu.
2. W przypadku wyboru oferty firma zobowiązuje się do podpisania umowy w siedzibie Zamawiającego, z zastrzeżeniem zasad określonych w dziale IB niniejszego zaproszenia do składania ofert.


FORMULARZ CENOWY 

FORMULARZ OFERTOWY

OŚWIADCZENIE 

WZÓR UMOWY 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 08.10.2014 - OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA30.09.2014 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Zawiadomienie

25.09.2014 - ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE W SPRAWIE SIWZ

Odpowiedź

11.09.2014 - ROZPOCZĘCIE POSTĘPOWANIA NA DOSTARCZENIE FORTEPIANU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
.
SIWZ
.
ZAŁĄCZNIK NR 1
.
ZAŁĄCZNIK NR 2
.
ZAŁĄCZNIK NR 3
.
ZAŁĄCZNIK NR 4
.
ZAŁĄCZNIK NR 5
.
ZAŁĄCZNIK NR 6
.
ZAŁĄCZNIK NR 7

.............................................................
23.07.2014 WYNIKI POSTĘPOWANIA
 

15.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOSTAWY SCENY MOBILNEJ 
Numer ogłoszenia: 237180-2014; data zamieszczenia 15.07.2014 r.
Zamieszczenie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
1. Nazwa i adres: Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy, ul. Podskarbińska 2, 03-833 Warszawa, Tel. 22 517 65 75, faks 22 517 65 76
Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpk.art.pl
2. Rodzaj Zamawiającego: Samorządowa Instytucja Kultury

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

a. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: „Dostawa sceny mobilnej z zadaszeniem łukowym lub dwuspadowym dla Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy"
b. Rodzaj zamówienia: dostawa
c. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej sceny mobilnej z zadaszeniem łukowym lub dwuspadowym na przyczepie z wyciągarką automatyczną, o wymiarach szerokości 8m x głębokości 6m z regulowanymi nogami wys. min. +/- 1m/1,3 m podesty wysłonięte z 3 stron materiałem trudno-palnym wraz z zapewnieniem transportu do siedziby Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy.
d. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.22.30.00-6.
e. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
f. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie

2. CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w dniach 45 od chwili podpisania umowy na dostawę

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

1. Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
2. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW
a. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Opis sposobu spełnienia tego warunku:
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia

b. Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia
c. Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia
d. Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia
e. Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia

3. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIA NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

a. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: ---
b. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy należy przedłożyć:
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
c. Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzczpospolitej Polskiej, przedkłada:
- dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej:
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

a. Tryb udzielenia zamówienia
- przetarg nieograniczony
b. Kryteria oceny ofert
- najniższa cena
c. Zmiana umowy
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian - zapisy pkt XVI siwz
d. Informacje administracyjne
- adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.cpk.art.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Centrum promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy, ul. Podskarbińska 2, 03-833 Warszawa
e. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
- 23.07.2014 r. godzina 12:00, - miejsce: Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy, ul. Podskarbińska 2, 03-833 Warszawa (pokój nr 208 sekretariat).
f. Termin związania ofertą: okres w dniach 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
g. Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 A) ODPOWIEDŹ  NA ZAPYTANIA OFERENTÓW DO POSTĘPOWANIA NA DOSTAWĘ SCENY MOBILNEJ 

B) ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA OFERENTÓW DO POSTĘPOWANIA NA DOSTAWĘ SCENY MOBILNEJ 09.05.2014 - OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU

24.04.2014 - WYNIKI POSTĘPOWANIA

WYNIKI POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ORGANIZACJI RUCHU W DNIU 24.05.2014 

...............................

09.04.2014 - ROZPOCZĘCIE POSTĘPOWANIA

Wdrożenie czasowej organizacji ruchu oraz przywrócenie organizacji ruchu dla potrzeb organizacji imprezy Święta Saskiej Kępy 2014

Numer ogłoszenia: 121808 -2014; data zamieszczenia 09.04.2014 roku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługa


Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
1. Nazwa i adres: Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy, ul. Podskarbińska 2, 03-833 Warszawa, Tel. 22 517 65 75, faks 22 517 65 76
Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpk.art.pl
2. Rodzaj Zamawiającego: Samorządowa Instytucja Kultury


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

a. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:
„Wdrożenie czasowej organizacji ruchu oraz przywrócenie organizacji ruchu dla potrzeb organizacji imprezy Święto Saskiej Kępy 2014 „Spotkajmy się na Saskiej Kępie" wg załączonego projektu organizacji ruchu."
b. Rodzaj zamówienia: usługa
c. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
„Wdrożenie czasowej organizacji ruchu oraz przywrócenie organizacji ruchu dla potrzeb organizacji imprezy Święto Saskiej Kępy 2014 „Spotkajmy się na Saskiej Kępie" wg załączonego projektu organizacji ruchu."

d. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92.00.00.00-1
e. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
f. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie

2. CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
- 23.05.2014 r. od godz. 16.00 wdrożenie czasowej organizacji ruchu
- 25.05.2014 r. od godz. 12.00 przywrócenie czasowej organizacji ruchu


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

1. Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
2. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

a. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Opis sposobu spełnienia tego warunku:
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia
b. Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia
c. Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia
d. Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia
e. Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia

3. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIA NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

a. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
- potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje itp.
- opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
b. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy należy przedłożyć:
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt 3b
c. Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przedkłada:
- dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej:
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


SEKCJA IV: PROCEDURA

a. Tryb udzielenia zamówienia
- przetarg nieograniczony
b. Kryteria oceny ofert
- najniższa cena
c. Zmiana umowy
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian - zapisy pkt XVI siwz
d. Informacje administracyjne
- adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.cpk.art.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy, ul. Podskarbińska 2, 03-833 Warszawa
e. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
- 17.04.2014 r. godzina 09:00, - miejsce: Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy, ul. Podskarbińska 2, 03-833 Warszawa (pokój nr 208 sekretariat).
f. Termin związania ofertą: okres w dniach 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
g. Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


ZAKTUALIZOWANE OGŁOSZENIE O PRZETARGU!
.
SIWZ
.
SIWZ ZAKTUALIZOWANY!
.
FORMULARZ OFERTOWY
.
FORMULARZ CENOWY
.
OŚWIADCZENIE załącznik nr. 4
.
OŚWIADCZENIE załącznik nr. 5
.
OŚWIADCZENIE załącznik nr. 6
.
WZÓR UMOWY
.
PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU, Z UWAGI NA WIELKOŚĆ PLIKU, MOŻNA UZYSKAĆ PO WYSTĄPIENIU DO ZAMAWIAJĄCEGO O JEGO WYDANIE.

...............................

07.04.2014 - OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
21.03.2014 - WYNIKI POSTĘPOWANIA

OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

14.03.2014

III ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE W SPRAWIE SIWZ

14.03.2014

II ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE W SPRAWIE SIWZ

12.03.2014

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE W SPRAWIE SIWZ

07.03.2014


Dostawa energii elektrycznej

Numer ogłoszenia:76868-2014; data zamieszczenia 07.03.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  • 1. Nazwa i adres: Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy, ul. Podskarbińska 2, 03-833 Warszawa, Tel. 22517 65 75, faks 22517 65 76

Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpk.art.pl

  • 2. Rodzaj Zamawiającego: Samorządowa Instytucja Kultury

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


• 1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

• a. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: dostawa energii elektrycznej

• b. Rodzaj zamówienia: dostawy

• c. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa energii elektrycznej na potrzeby obiektów użyteczności publicznej będących w administracji Centrum promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy tj.:

1) Siedziby ul. Podskarbińska 2, 03-833 Warszawa

2) Klubu Kultury Saska Kępa ul. Brukselska 23 w Warszawie - filia

3) Doświadczalnej Pracowni Litografii ul. Obrońców 28/30 w Warszawie - filia

4) Muszli Koncertowej w Parku Skaryszewskim w Warszawie

• d. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.31.00.00-5

• e. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

• f. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie

  • 2. CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: od chwili podpisania umowy (dostawa energii elektrycznej nie wcześniej niż od 01.04.2014 r.) - planowany początek 01.04.2014 r. planowane zakończenie 30.09.2014 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM  I TECHNICZNYM


•1. Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

•2. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

  • a. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
  • b. Opis sposobu spełnienia tego warunku:

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki


  • c. Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia


  • d. Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku

       Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia

  • e. Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia

  • f. Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia


• 3. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIA NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


• a. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

- potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

• b. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,  w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt 3b

• c. Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzczpospolitej Polskiej, przedkłada:

- dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej:

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


SEKCJA IV: PROCEDURA


• a. Tryb udzielenia zamówienia

- przetarg nieograniczony

• b. Kryteria oceny ofert

- najniższa cena

• c. Zmiana umowy

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian - zapisy pkt XVI siwz

• d. Informacje administracyjne

- adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:  http://www.cpk.art.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Centrum promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy, ul. Podskarbińska 2, 03-833 Warszawa

• e. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu ofert:

- 19.03.2014 r. godzina 13:00, - miejsce: Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy, ul. Podskarbińska 2, 03-833 Warszawa (pokój nr 208 sekretariat).

• f. Termin związania ofertą: okres w dniach 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

• g. Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

MATERIAŁY DO POBRANIA:

.
SIWZ
.
WYKAZ BUDYNKÓW
.
FORMULARZ OFERTOWY
.
FORMULARZ CENOWY
.
OŚWIADCZENIE
.
OŚWIADCZENIE
.
OŚWIADCZENIE
.
WZÓR UMOWY

-------------------------------------------------------------

03.12.2013 - POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Uprzejmie informujemy, że w dniu 03.12.2013 r. został zamknięty konkurs w postępowaniu o wynajem powierzchni na kawiarnię w Klubie Kultury Seniora zgodnie z zarządzeniem Nr 9/2013 z dnia 10.10.2013 r. Dyrektora Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe. Komisja Konkursowa w dniu 02.12.2013 r. wybrała ofertę złożoną przez Stowarzyszenie „3NASTA", 04-253 Warszawa, ul. Mirska 13A.

-------------------------------------------------------------

18.11.2013 - POSTĘPOWANIE W TOKU

OTWARTY KONKURS NA PROWADZENIE KAWIARNI - KLUB KULTURY SENIORA, UL. PAWLIKOWSKIEGO 2

Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy zaprasza do składania ofert na prowadzenie kawiarni znajdującej się w Klubie Kultury Seniora przy ul. Pawlikowskiego 2 w Warszawie.
Lokal przeznacza się na prowadzenie działalności w zakresie małej gastronomii oraz cateringu (jako działalności towarzyszącej), z wymogiem sprzedaży tanich obiadów dla seniorów.
Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „Oferta konkursowa na wynajem kawiarni" mogą składać osoby fizyczne i prawne w terminie do dnia 22.11.2013 r. w sekretariacie Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy, ul. Podskarbińska 2, w Warszawie w godzinach 09.00 - 16.00. Po podanym terminie nie będą przyjmowane dalsze oferty oraz niedopuszczalna jest zmiana w ofertach już złożonych. Osoby, których oferty spełniły wymogi formalne zostaną zaproszone na rozmowy w dniu 25.11.2013 r. do siedziby Klubu Kultury Seniora, ul. Pawlikowskiego 2.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 25.11.2013 r. w siedzibie Klubu Kultury Seniora przez Komisję Konkursową powołaną przez Dyrektora Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy.
Szczegółowe informacje na stronie: http://www.cpk.art.pl/

Regulamin konkursu
.
Umowa
.
Do otwarcia załączonych plików niezbędny jest program Adobe Reader dostępny tu:
http://get.adobe.com/reader/

-------------------------------------------------------------

(POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE)

OTWARTY KONKURS OFERT NA PROWADZENIE KAWIARNI W "KLUBIE KULTURY SENIORA", UL. PAWLIKOWSKIEGO 2 

Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy zaprasza do składania ofert na prowadzenie kawiarni znajdującej się w Klubie Kultury Seniora
przy ul. Pawlikowskiego 2 w Warszawie.
Lokal przeznacza się na prowadzenie działalności w zakresie małej gastronomii oraz cateringu (jako działalności towarzyszącej), z wymogiem sprzedaży tanich obiadów dla seniorów.
Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „Oferta konkursowa na wynajem kawiarni" mogą składać osoby fizyczne i prawne w terminie do dnia 24.07.2012 w sekretariacie Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy, ul. Podskarbińska 2,
w Warszawie w godzinach 09.00 - 16.00. Po podanym terminie nie będą przyjmowane dalsze oferty oraz niedopuszczalna jest zmiana w ofertach już złożonych. Osoby, których oferty spełniły wymogi formalne zostaną zaproszone na rozmowy w dniu 25.07.2012 do siedziby Klubu Kultury Seniora, ul. Pawlikowskiego 2.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 25.07.2012 w siedzibie Klubu Kultury Seniora przez Komisje Konkursową powołaną przez Dyrektora Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy.
Szczegółowe informacje na stronie: http://www.cpk.art.pl/  

Regulamin konkursu
.
Umowa
.
Do otwarcia załączonych plików niezbędny jest program Adobe Reader dostępny tu:
http://get.adobe.com/reader/

-------------------------------------------------------------

(POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE)


Otwarty konkurs ofert na prowadzenie kawiarni w "Klubie Kultury Seniora", ul. Pawlikowskiego 2

CENTRUM PROMOCJI KULTURY W DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE M. ST. WARSZAWY INFORMUJE, ŻE POSTĘPOWANIE KONKURSOWE W SPRAWIE PROWADZENIA KAWIARNI W KLUBIE KULTURY SENIORA PRZY UL. PAWLIKOWSKIEGO 2 ZOSTAJE UNIEWAŻNIONE Z POWODU REZYGNACJI OFERENTA.

------------------------------------------------------------------------------------


(POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE)

OTWARTY KONKURS OFERT NA PROWADZENIE KAWIARNI W "KLUBIE KULTURY SENIORA", UL. PAWLIKOWSKIEGO 2

Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy zaprasza
do składania ofert na prowadzenie kawiarni znajdującej się w Klubie Kultury Seniora
przy ul. Pawlikowskiego 2 w Warszawie.


Lokal przeznacza się na prowadzenie działalności w zakresie małej gastronomii oraz cateringu (jako działalności towarzyszącej), z wymogiem sprzedaży tanich obiadów dla seniorów.

Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „Oferta konkursowa na wynajem kawiarni" mogą składać osoby fizyczne i prawne w terminie do dnia 21.05.2012 w sekretariacie Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy, ul. Podskarbińska 2, w Warszawie w godzinach 09.00 - 16.00. Po podanym terminie nie będą przyjmowane dalsze oferty oraz niedopuszczalna jest zmiana w ofertach już złożonych. Osoby, których oferty spełniły wymogi formalne zostaną zaproszone na rozmowy w dniu 22.05.2012 do siedziby Klubu Kultury Seniora przy ulicy Pawlikowskiego 2.  

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 22.05.2012 w siedzibie Klubu Kultury Seniora przez Komisje Konkursową powołaną przez  Dyrektora Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy.
.
Regulamin konkursu

.
Umowa


------------------------------------------------------------------------------------

(POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE)


Otwarty konkurs ofert na prowadzenie kawiarni w "Klubie Kultury Saska Kępa", ul. Brukselska 23


CENTRUM PROMOCJI KULTURY W DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE M. ST. WARSZAWY INFORMUJE, ŻE POSTĘPOWANIE KONKURSOWE W SPRAWIE PROWADZENIA KAWIARNI W KLUBIE KULTURY SASKA KĘPA PRZY UL. BRUKSELSKIEJ 23 ZOSTAJE UNIEWAŻNIONE Z POWODU BRAKU OFERT.

------------------------------------------------------------------------------------

(POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE)

Otwarty konkurs ofert na prowadzenie kawiarni w "Klubie Kultury Saska Kępa", ul. Brukselska 23

Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy zaprasza do składania ofert na prowadzenie kawiarni znajdującej się w Klubie Kultury Saska Kępa. Przedstawiony projekt działalności kawiarni powinien między innymi zawierać sposób prowadzenia i aranżację lokalu ze szczególnym uwzględnieniem wspólnej powierzchni z galerią sztuki, gdzie będą odbywały się kameralne koncerty, spotkania i wystawy.
Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „Oferta konkursowa na wynajem kawiarni" mogą składać osoby fizyczne i prawne w terminie do dnia 02.03.2012 w sekretariacie Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy, ul. Podskarbińska 2, w Warszawie w godzinach 09.00 - 16.00. Po podanym terminie oferty nie będą przyjmowane oraz niedopuszczalna jest zmiana w ofertach już złożonych. Osoby, których oferty spełniły wymogi formalne zostaną zaproszone na rozmowy w dniu 06-07.02.2012 do filii Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy Klubu Kultury Saska Kępa przy ulicy Brukselskiej 23. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 14 marca 2012 o godz. 11.00 w Klubie Kultury Seniora przy ul. Pawlikowskiego.

Szczegóły w plikach do pobrania:

REGULAMIN KONKURSU
.
UMOWA NAJMU KAWIARNI
.
Do otwarcia załączonych plików niezbędny jest program Adobe Reader dostępny tu:
http://get.adobe.com/reader/


------------------------------------------------------------------------------------

(POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE)

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert na wynajem powierzchni na kawiarnię w Klubie Kultury Saska Kępa, ul. Brukselska 23 w Warszawie, fili Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy

Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania konkursowego na wynajem powierzchni użytkowej z przeznaczeniem na prowadzenie kawiarni w Klubie Kultury Saska Kępa, ul. Brukselska 23w Warszawie, wybrano ofertę złożoną przez:

Beata Trzybińska, Al. Niepodległości 67/203, 02-626 Warszawa

------------------------------------------------------------------------------------

(POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE)

Przetarg Nieograniczony

.
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
.
"Całodobowa ochrona osób, mienia i monitoring obiektów Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe w Warszawie oraz ochrona imprez masowych".

Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy ogłasza Przetarg Nieograniczony na usługę całodobowej ochrony osób, mienia i monitoring obiektów Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe w Warszawie oraz ochronę imprez masowych.

TERMINY:
składanie ofert do 13.02.2012 r. godz. 10:00
otwarcie ofert 13.02.2012 r. godz. 11:00

Szczegóły w załącznikach:
.
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
.
OŚWIADCZENIE (dot. art. 22 ust.1 ustawy Pzp)
.
WYKAZ USŁUG
.
WYKAZ POTENCJAŁU TECHNICZNEGO
.
WYKAZ OSÓB
.
OŚWIADCZENIE (dot. art. 24 ust. 1 ustawy Pzp)
.
WZÓR UMOWY
.
FORMULARZ CENOWY
.
FORMULARZ OFERTY
.
PYTANIE I (dot. przetargu na „całodobową ochronę osób, mienia i monitoring obiektów Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe w Warszawie oraz ochrony imprez masowych"
oraz 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE I (dot. przetargu na „całodobową ochronę osób, mienia i monitoring obiektów Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe w Warszawie oraz ochrony imprez masowych"
.
Do otwarcia załączonych plików niezbędny jest program Adobe Reader dostępny tu:
http://get.adobe.com/reader/


------------------------------------------------------------------------------------

(POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE)

Otwarty konkurs ofert na prowadzenie kawiarni w "Klubie Kultury Seniora", ul. Pawlikowskiego 2Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy zaprasza do składania ofert na prowadzenie kawiarni znajdującej się w Klubie Kultury Seniora przy ul. Pawlikowskiego 2 w Warszawie.

Lokal przeznacza się na prowadzenie działalności w zakresie małej gastronomii oraz cateringu (jako działalności towarzyszącej), z wymogiem sprzedaży tanich obiadów dla seniorów.

Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „Oferta konkursowa na wynajem kawiarni" mogą składać osoby fizyczne i prawne w terminie do dnia 06.03.2012 w sekretariacie Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy, ul. Podskarbińska 2, w Warszawie w godzinach 09.00 - 16.00. Po podanym terminie nie będą przyjmowane dalsze oferty oraz niedopuszczalna jest zmiana w ofertach już złożonych. Osoby, których oferty spełniły wymogi formalne zostaną zaproszone na rozmowy w dniu 07.03.2012 do siedziby  Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy przy ulicy Podskarbińskiej 2, (pok. 210).  

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 07.03.2012 w siedzibie CPK przez Komisje Konkursową powołaną przez  Dyrektora Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy.

Szczegóły w plikach do pobrania:

REGULAMIN KONKURSU OFERT
.
UMOWA
.
Do otwarcia załączonych plików niezbędny jest program Adobe Reader dostępny tu: http://get.adobe.com/reader/


W tym tygodniu polecamy